Hizmet Tespiti Davası / Hak Düşürücü Süre

  • 2004’ten 2007 yılına kadar bir işyerinde çalıştım. Ayda 15-20 gün çalıştırıp çıkartıyorlardı ve SSK primlerine baktım, senede beni 4 gün-10 gün sigortalı göstermişler. Hem işverene hem SSK’ya dava açabilir miyim?

İşverenlerin çalışanların sigortalılık durumlarını kesintili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeleri, sık rastlanan bir durumdur. Hizmet tespiti davalarının, tespiti istenen hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde açılması gerekir. Yargıtay’ın bu konudaki yaklaşımı, hizmetin kesintili olarak kuruma bildirildiği durumlarda, zamanaşımı süresinin bildirilen son hizmetin sona erdiği tarihten başlatılması yönündedir:

“Çalışmanın tespiti istemiyle hak arama yönünden kanun ile getirilen süre, doğrudan doğruya hakkın özünü etkileyen hak düşürücü niteliktedir ve dolması ile hakkın özü bir daha canlanmamak üzere ortadan kalkmaktadır. ... sigortalıya ilişkin olarak işe giriş bildirgesi, dönem bordrosu gibi yönetmelikte belirtilen belgelerin kuruma verilmesi ya da çalışmaların kurumca tespit edilmesi halinde; kurumca öğrenilen ve sonrasında kesintisiz biçimde devam eden çalışmalar bakımından hak düşürücü sürenin geçtiğinden söz edilemez. Ne var ki; sigortalının kuruma bildiriminin işe giriş tarihinden sonra yapılması, bir başka ifade ile sigortalının hizmet süresinin başlangıçtaki bir bölümünün kuruma bildirilmeyerek sonrasının bildirilmesi ve kuruma bildirimin yapıldığı tarihten önceki çalışmaların, bildirgelerin verildiği tarihide kapsar biçimde kesintisiz devam etmiş olması halinde, kuruma bildirilmeyen çalışma süresi yönünden hak düşürücü sürenin hesaplanmasında; bildirim dışı tutulan sürenin sonu değil, kesintisiz olarak geçen çalışmaların sona erdiği yılın sonu başlangıç alınmalıdır.” (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2016/18906 E. 2017/1644 K. 02.03.2017 T.)

Hizmet tespiti davaları, işverene açılmakta ve Sosyal Güvenlik Kurumu sonradan davaya müdahil olmaktadır.Yani dava, sadece işverene açılır. Bu durumda okurumuzun hizmet tespiti konusunda açmayı düşündüğü dava hakkında mutlaka uzman görüşü alması önem arz etmektedir.

Etiketler
İşçi
emek mücadelesi
hizmet tespit davası